Thông báo

V/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

V/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 

2016.12.13_1009-TB-DHDL_v.v_DKHP_HK2_nam_hoc_2016-2017 (2).pdf

Lưu ý:

- Sinh viên in kết quả trước khi đăng ký học phần để kiểm tra số tín chỉ học phần bắt buộc cũng như tự chọn mà mình còn thiếu để bổ sung cho kịp. 

- Sau khi đăng ký học phần thành công. Sinh viên xuất file để lưu lại (Chuyển file vào mail cá nhân)

- Để tránh trường hợp đăng ký sai và sót học phần, sinh viên tự mình đăng ký, không nhờ bạn bè hay đăng ký chung.

- Sau khi đăng ký thành công, sinh viên vào trang online cá nhân kiểm tra lại kết quả đăng ký học phần.

 

 

 

Các tin khác