Giới thiệu

Giới thiệu về Khoa Ngữ văn và Văn hóa học

GIỚI THIỆU VỀ KHOA NGỮ VĂN VÀ VĂN HÓA HỌC

 

1. Giới thiệu chung:

          - Gần ba mươi lăm năm xây dựng và trưởng thành, khoa Ngữ văn và Văn hóa học Đại học Đà Lạt đã và đang khẳng định vị trí của mình là một trong những khoa có quy mô đào tạo lớn, uy tín giảng dạy và nghiên cứu khoa học ngày càng được nâng cao.

          - Những thành viên ban đầu của Khoa là một số cán bộ giảng dạy thuộc khoa Sư phạm Đại học Tây Nguyên chuyển về Đại học Đà Lạt năm 1982. Khoa đã được bổ sung dần từ nguồn tự đào tạo và từ các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn khác.

2. Cơ cấu tổ chức:

          - Hiện tại tổng số cán bộ tham gia giảng dạy Khoa Ngữ văn và Văn hóa là 25 người, trong đó có 01 người kiêm nhiệm công tác quản lý trong Ban Giám hiệu.

          - Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa hầu hết đã được đào tạo sau đại học; trong đó có 02 người là PGS-TS; 9 TS; 9 NCS, 05 ThS. Đây là vốn quý để khoa Ngữ văn tiếp tục phát triển đào tạo đại học và sau đại học.

          - Về phía Ban chủ nhiệm khoa hiện tại: Trưởng khoa – TS. Dương Hữu Biên; Phó trưởng khoa – Th.S Trần Thị Bảo Giang; Trưởng bộ môn Văn học Việt Nam – Th.S Phạm Hậu Thành; Trưởng bộ môn Ngôn ngữ học – TS. Nguyễn Khắc Huấn; Trưởng bộ môn L‎ý luận và Văn học nước ngoài – Th.S Phạm Vũ Lan Anh; Trưởng bộ môn Văn hóa học – Th.S Võ Thị Thùy Dung; Chủ tịch Công đoàn bộ phận – Th.S Nguyễn Văn Minh; Trợ l‎ý giáo vụ - Th.S Nguyễn Thị Quỳnh Như; Trợ l‎ý Công tác sinh viên – Th.S Nguyễn Thanh Hoài; Bí thư Liên chi đoàn khoa – Th.S Lê Ngọc Bính.

3. Chương trình và mục tiêu đào tạo:

  • v    Chương trình đào tạo:

          Ngoài khối kiến thức giáo dục đại cương, sinh viên được cung cấp các kiến thức chuyên ngành về Văn học Sử (Văn học Việt Nam các thời đại) Văn học nước ngoài (Văn học Phương Tây; Văn học Trung Quốc; Ấn Độ; Văn học Đông Nam Á, Văn học Mỹ, Văn học Nga…), Lý luận, phê bình văn học, Văn học dân gian, Phương pháp sáng tác văn học và Ngôn ngữ học… cùng các tác gia và tác phẩm tiêu biểu của mỗi thời đại văn học.

          Bên cạnh phần kiến thức cốt lõi, chương trình đào tạo còn bao gồm một danh mục phong phú các chuyên đề về văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, các tác giả và tác phẩm tiêu biểu, Tâm lý học sáng tạo văn chương, Ngôn ngữ thơ, Lịch sử tiếng Việt, Loại hình học tiếng Việt, Lịch sử báo chí, Ngôn ngữ báo chí, các thể ký văn chương và thể ký báo chí…

          Ngoài chương trình chính khóa, sinh viên còn tham gia các chương trình ngoại khóa gồm:

          - Các buổi xêmina, giao lưu văn học với các GS, các nhà nghiên cứu văn học, văn hóa học, các nhà văn, nhà báo…

          - Tham gia các đợt thực tập điền dã hoặc tham quan các cơ quan văn hóa, báo, đài trong và ngoài tỉnh, các di tích lịch sử, văn hóa – xã hội... Đặc biệt là tại Lâm Đồng, các tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông cùng nhiều tỉnh thành khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam bộ…

  • v    Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu của Khoa là đào tạo các cử nhân khoa học ngành Ngữ văn, Sư phạm Ngữ văn, Văn hóa học và Ngữ văn báo chí (đào tạo hệ tại chức). Sinh viên của khoa khi ra trường có thể công tác trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội, báo, đài hoặc có thể tiếp tục nâng cao trình độ, đi sâu vào nghiên cứu các vấn đề văn học, văn hóa học, ngôn ngữ học và các vấn đề xã hội – nhân văn gắn với địa bàn Tây Nguyên và của đất nước.

4. Ngành đào tạo:

  • v    Ngành Văn học – Hệ đào tạo chính quy:

          Chương trình đào tạo ngành Văn học khoa Ngữ văn và Văn hóa học Đại học Đà Lạt xây dựng trên cơ sở chương trình khung giáo dục đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành năm 2005 với các mục tiêu chính như sau: 

          - Đào tạo cử nhân làm công tác nghiên cứu, giảng dạy văn học và hoạt động trong các lĩnh vực liên quan như báo chí, truyền hình, xuất bản, quản lý văn hóa, v.v… Cử nhân ngành văn học là những người được trau dồi về chuyên môn, về phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ xã hội, có khả năng tác nghiệp trong các cơ quan nghiên cứu, giáo dục và đào tạo, đoàn thể các cấp, các ngành nghề trong xã hội...

          - Để trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu của ngành học, đồng thời đáp ứng nhu cầu phổ cập giáo dục đại học, chương trình được xây dựng với sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý các phần kiến thức giáo dục đại cương (Khoa học Mác-Lênin, Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất...), kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Lịch sử văn học Việt Nam và một số nền văn học tiêu biểu trên thế giới, văn học dân gian, lý luận văn học, ngôn ngữ học...).     

  • v    Ngành Văn hóa học – Hệ đào tạo chính quy:

          Đào tạo cử nhân Văn hoá học có trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và ý thc phục vụ xã hội. Chương trình nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hóa, lý luận và phương pháp nghiên cứu văn hoá, khả năng ứng dụng, thực hành trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội.

5. Định hướng hoạt động:

          - Định hướng chính trong hoạt động của khoa Ngữ văn và Văn hóa học là đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản thuộc hệ đại học tổng hợp. Để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của địa bàn Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, ngay từ khóa đầu Khoa đã có chủ trương đúng đắn là mở thêm hướng đào tạo Ngữ văn sư phạm.

          - Gần đây để đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội, Khoa đã xác định và cơ cấu chương trình đào tạo theo bốn hướng: ngữ văn, văn hóa học, ngữ văn sư phạm, ngữ văn - báo chí (cho sinh viên hệ tại chức).

  • v    Đa dạng hóa loại hình đào tạo:

          - Hơn ba mươi năm qua, đặc biệt là từ những năm gần đây, khoa Ngữ văn và Văn hóa học đã có sự mở rộng quy mô đào tạo với phương châm đa dạng hóa về ngành học và loại hình đào tạo.

          - Từ chỗ chỉ đào tạo đại học chính quy, giờ đây Khoa song song đào tạo hai loại hình: chính quy và tại chức. Từ chỗ chỉ có gần 150 sinh viên chuyển về từ Đại học Tây Nguyên (1982), hiện tại Khoa đang đào tạo hơn 800 sinh viên chính quy và gần 200 sinh viên hệ tại chức.

  • v    Tăng chất lượng sản phẩm đào tạo:

          Trong những năm qua, hàng ngàn sinh viên khoa Ngữ văn và Văn hóa học đã ra trường, công tác ở mọi miền đất nước. Nhiều cựu sinh viên của Khoa đã làm việc có hiệu quả và trưởng thành nhanh chóng tại trường Đại học Đà Lạt, Đại học Tây Nguyên, các trường đại học và cao đẳng trong cả nước, các trường trung học phổ thông, các sở, trung tâm và phòng văn hóa, các báo, đài, các hội văn nghệ, cùng nhiều cơ quan chính quyền, đoàn thể xã hội khác.  

6. Nghiên cứu khoa học:

          Trong gần ba mươi lăm năm qua, khoa Ngữ văn và Văn hóa học đã thực hiện gần ba mươi đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và hàng trăm đề tài cấp trường. Các đề tài tập trung vào mấy hướng chủ yếu sau:

          - Nghiên cứu những vấn đề khoa học cơ bản về văn học và ngôn ngữ  học phục vụ trực tiếp nội dung giảng dạy. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và đề tài luận án tiến sĩ của TS. Nguyễn Đình Hảo, TS. Dương Hữu Biên, TS. Nguyễn Khắc Huấn, TS. Huỳnh Thông, ThS. Nguyễn Hữu Hiếu, ThS. Phạm Hậu Thành… đã đáp ứng trực tiếp hướng nghiên cứu này.

          - Nghiên cứu những vấn đề đặt ra trong đời sống văn học đương đại của đất nước. Các đề tài, các bài báo của PGS.TS Lê Chí Dũng, PGS.TS Phạm Quang Trung, TS. Nguyễn Văn Kha, TS. Phạm Quốc Ca, TS. Nguyễn Mạnh Hùng… đã tham gia vào việc nhận diện đặc điểm văn học Việt Nam đương đại, nghiên cứu thơ, văn xuôi và lý luận văn học… Năm 2001 tập thể cán bộ giảng dạy Khoa Ngữ văn đã thực hiện đề tài cấp Bộ “Văn học Việt Nam thế kỷ XX”. Công trình này đã được Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc xuất bản năm 2002.

          - Nghiên cứu những vấn đề văn học, ngôn ngữ và rộng ra là xã hội, nhân văn gắn với địa bàn Tây Nguyên. PGS.TS Lê Chí Dũng tham gia Ban chỉ đạo các chương trình Khoa học xã hội và Nhân văn của tỉnh Lâm Đồng. TS. Lê Hồng Phong, PGS.TS Phan Thị Hồng, GV Nguyễn Tuấn Tài… đã tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu địa chí Lâm Đồng, Đà Lạt, văn hóa, văn học dân gian Tây Nguyên, ngôn ngữ các dân tộc thiểu số K’ho, Mạ, Rơ-măm, Ba-na… Nhiều buôn làng xa xôi, hẻo lánh đã in dấu chân thầy trò khoa Ngữ văn trong những chuyến đi điền dã…

          Thành tích đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa đã được ghi nhận xứng đáng. Tập thể Khoa và nhiều cá nhân đã được Hiệu trưởng Đại học Đà Lạt khen thưởng. Các công trình nghiên cứu văn học dân gian Tây Nguyên của PGS.TS Phan Thị Hồng, TS. Lê Hồng Phong đã được tặng giải thưởng của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, PGS.TS Phạm Quang Trung và TS. Phạm Quốc Ca được Tạp chí Văn nghệ Quân đội và Uỷ ban Toàn quốc liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam tặng thưởng về lý luận, phê bình. Nhân kỷ niệm 25 năm đổi mới và phát triển của Đại học Đà Lạt, tập thể khoa Ngữ văn và Văn hóa học cùng 10 cán bộ giảng dạy của Khoa đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng bằng khen.

          Khoa Ngữ văn và Văn hóa học còn là cái nôi trưởng thành của nhiều cây bút sáng tác văn học đã và đang có đóng góp tích cực vào hoạt động của Hội Văn học - nghệ thuật Lâm Đồng, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam (Khoa có PGS.TS Phạm Quang Trung và TS. Phạm Quốc Ca là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, TS. Lê Hồng Phong, PGS.TS Phan Thị Hồng là hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, 8 cán bộ là hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật Lâm Đồng).

          Nhiều sinh viên của khoa đã có tác phẩm được in ở các báo, tạp chí  trung ương và địa phương và trở thành hội viên các hội văn học, nghệ thuật ở các tỉnh, thành phố.

          Đó là quá trình nỗ lực phấn đấu của thầy trò khoa Ngữ văn và Văn hóa học Đại học Đà Lạt. Những gì đã đạt được là tiền đề vững chắc cho những bước phát triển trong tương lai của khoa.

7. Cơ hội và triển vọng:

          Sinh viên khoa Ngữ văn và Văn hóa học sau khi ra trường có thể làm việc có hiệu quả và nhanh chóng trưởng thành tại mọi miền của Tổ quốc, có thể giảng dạy ngữ văn và văn hóa học ở đại học, cao đẳng, các trường trung học phổ thông, các sở văn hóa, các báo, đài, các hội văn nghệ, và nhiều cơ quan chính quyền, đoàn thể xã hội khác…

Các tin khác