Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu chức năng

Ban Chủ nhiệm khoa:
1. TS. Dương Hữu Biên - Trưởng khoa
2. ThS. Trần Thị Bảo Giang - Phó Trưởng khoa
3. TS. Nguyễn Cảnh Chương - Phó Trưởng khoa
Bộ môn:
1. ThS. Phạm Hậu Thành - Trưởng bộ môn Văn học Việt Nam
2. TS. Nguyễn Khắc Huấn - Trưởng bộ môn Ngôn ngữ học
3. ThS. Phạm Vũ Lan Anh - Trưởng bộ môn Lý luận và Văn học nước ngoài
4. ThS. Võ Thị Thùy Dung - Trưởng bộ môn Văn hóa học
Trợ lý - chuyên viên
1. ThS. Nguyễn Thanh Hoài - Trợ lý CTSV
2. ThS. Lê Phong Lê - Trợ lý Giáo vụ
3. Lê Thị Hoài Phương - Chuyên viên hành chính 
Đoàn Thanh niên:
1. ThS. Lê Ngọc Bính - Bí thư Liên chi đoàn khoa

........................................................................................................................................................................................................Các tin khác